fbpx

Poštovani,

sa velikim zadovoljstvom Vam predstavljamo novi uređan na našem tržištu - BonMaker.

BonMaker je napredni sistem koji pretvara sopstveni zub pacijenta u autograft materijal. Pravljenjem koštanog grafta od sopstvenog ekstrahovanog zuba pacijenta omogućena je istovremeno primena i grafta i postavljanje implantata, sve u jednoj poseti.

Potrebno vreme za pripremu grafta:

ATB PRAH    19min 50sekundi
ATB BLOK    35min 50sekundi

 

 Potraga za idealnim koštanim zamenikom traje poslednjih nekoliko decenij. U upotrebi su materijali različitog porekla: humanog, životinjskog ili sintetisani u laboratoriji. Biološki najpovoljniji do sada korišćen materijal je autogena kost (tzv zlatni standard). Svi ostali biomaterijali poseduju biokompatibilnost i osteokonduktivnost, ali ne i osteoinduktivni potencijal. Lekari Yeomans JD i Urist MR su 1967. godine dokazali osteoinduktivni potencijal demineralizovanog dentinskog matrixa. Na ideju da se u postupku regeneracije koštanih defekata koristi izvađeni zub kao autogeni zamenik za kost, došlo se pre svega zbog ličnog hemijskog sastava između kosti i dentina. Dentin je osteokompatibilan i osteokonduktivan, te kao takav omogućava povoljnu fizičku matricu za deponovanje nove kosti. Ukoliko se uspešno očuvaju, tokom procesa demineralizacije materijala, proteini iz dentina, mogu da obezbede značajan osteoinduktivni potencijal. Mnogobrojnim istraživanjima je dokazano da proteini slične težine kao morfogenetski proteini kosti (BMP) mogu biti izolovani iz dentina. Iako BMP iz dentina nije isti kao iz kosti, veoma je sličan i pokreće isti proces. Morfogenetski protein kosti (BMP) iz dentina inicira niz sliženih biohemijskih procesa koji za rezultat imaju diferencijaciju mezenhimalnih ćelija u osteoblaste, indukujući sazrevanje i formiranje koštanog tkiva. Koštani zametak dobijen obradom i demineralizacijom izvađenog zuba tj. autogeni demineralizovani dentinski matriks se može smatrati pogodnim materijalom regeneraciju koštanog tkiva.

 

Pogledajte na koji način radi BonMaker:

 

Dostupna su i predavanja koja su Dr Milan Radulović i Alex Kim održali na seminaru "Povratak korenima", na kom je predstavljen ovaj novi uređaj.

Dr Milan Radulović:Alex Kim - direktor marketinga i tehnička podrška Korea Dental Solution:

 

 

Za više informacija pogledajte u katalozima:

Katalog 1

Katalog 2

Katalog 3

Katalog 4

Katalog 5